Regulamin organizacji pracy zdalnej przedszkola

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY
PRZEDSZKOLA W STARYTM WIŚNICZU
OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA


Na podstawie rozporządzenia z dnia 20.03.2001r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§1
Koordynacja współpracy nauczycieli z dziećmi i rodzicami uwzględniającej potrzeby dzieci

1. Zasady komunikacji (rodzic - nauczyciele/dyrektor)
Nauczyciele w kontaktach rodzicami używają następujących kanałów komunikacji:
- poczty elektronicznej e-maile nauczycieli
- komunikatora społecznościowego fb:
- telefony dyrektora oraz nauczycieli przedszkola:

2. Zasady komunikacji (nauczyciel - dzieci)
Wymiana informacji i kanały komunikacji z dziećmi:

- przekazywanie informacji do dzieci za pośrednictwem rodziców, przekazywanie informacji zadań poprzez przygotowanie opisu, filmików, prezentacji, instrukcji, wskazanie źródeł wiedzy dla dzieci poprzez udostępnianie na fb przedszkola oraz drogą mailową i telefoniczną.


§ 2
Organizacja planowania i realizacji pracy zdalnej z dziećmi

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI
1. Nauczyciele wspólnie planują zadania dla dzieci dostosowując dostosowanie cele, treści podstawy i sposobów jej realizacji do możliwości dzieci poprzez:
- planowanie zadań możliwych do wykonania
- tworzenie zadań dostosowanych do wieku dzieci
- różnym poziomie trudności
- zadania rozwijające zainteresowania
- umożliwienie wykonania zadań dowolnymi środkami, materiałami
- umożliwienie dzieciom wyboru zadań
- decydowanie przez dzieci o wyborze czasu wykonania zadania dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka

2.Nauczyciele dzieci z kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dostosowują i opracowują dostosowane wg indywidualnych potrzeb i możliwości zdalnego wykonywania zadań

3. Zadania dla dzieci planowane są blokach tygodniowych dlatego (gotowe na każdy poniedziałek) nauczyciele przygotowują:
- określoną tematykę tygodnia
- zestaw zadań dla dzieci na każdy dzień

4. Każdego dnia do godzinie 10.00 nauczyciele przekazują za pomocą ustalonych kanałów komunikacji
Przez określenie ”zadania dla dziecka” rozumie się opisane metryczki wykonania zadania dla dziecka:
- określenie tematu zadania
- określenie celu wykonania zadania z uzasadnieniem przydatności wykonywanych działań dla dziecka
- określenie materiałów potrzebnych do wykonania zadania i wskazaniu źródeł
- określenie instrukcji wykonania zadania/ etapów jego wykonania (w formie opisu, nagrania video, zdjęć, rysunku symbolicznego (kryteria sukcesu)


5.W każdym dniu zadania dla dzieci powinny być zróżnicowane: uwzględniające różne obszary edukacji i aktywności.

6. Nauczyciele planują wspólnie zdania dzieci w tak by dzieci nie były obciążone realizacją zadań w ciągu dnia, dostosowując zadania do ich możliwości podejmowania wysiłku umysłowego przez dzieci.

7. Zadania formą dostosowane są możliwości dzieci ale wymagają odczytania instrukcji przez rodzica lub opiekuna, przekazania dziecku instrukcji.

8. Rodzice umożliwiają dzieciom wykonanie pracy i umieszczenie rezultatu pracy dziecka jako załącznik maila, zdjęcie na fb co umożliwia monitorowanie wykonania zadania przez nauczyciela.
§ 3

MONITOROWANIE POSTĘPÓW DZIECI I WERYFIKACJI WIEDZY
1. Dzieci i rodzice mają możliwość weryfikacji wiedzy i umiejętności dziecka poprzez konfrontację wykonanego zadania z instrukcją podaną przez n-la (rozumiane jako kryterium sukcesu dziecka)

2. Nauczyciele udzielają dzieciom informacji zwrotnej po wykonaniu zadania jako komentarz wykonanej pracy po zamieszczeniu zdjęcia dołączonego do maila, posta, podczas konsultacji indywidualnych.

3. Udzielanie informacji zwrotnej na koniec tygodnia.

4. Dla dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne u których nie została dokończona diagnoza gotowości szkolnej, do końca marca nauczyciele zdalnie przeprowadzą diagnozę gotowości szkolnej. O jej wynikach rodzice zostaną poinformowani do końca kwietnia i otrzymają Świadectwo gotowości szkolnej.

§ 4

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRACY PRZEDSZKOLA I REALIZACJI ZADAŃ
Dokumentacja pracy i planowania prowadzona jest:
- na mailach służbowych pracowników
- listę obecności stanowi mail na adres
- fb - umieszczane posty z zadaniami dla dzieci
- info- rodzic - przesyłanie informacji o zadaniach

§ 5

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAJĘĆ
1.W zadaniach wykonywanych przez dzieci określone są źródła, z których może korzystać rodzic pobierając materiały dla dzieci. Dzień przed rozpoczęciem zadań źródła i materiały potrzebne dla dzieci udostępnione są n fb i poprzez system info-rodzica.
2. Nauczyciele opracowują bazę internetowe zasoby edukacyjne dla dzieci i korzystają z dostępnych źródeł:
www.mac.pl
www.przedszkouczek.pl
www.bystredziecko.pl
www.gov.pl
www.eduzabawy.pl
www.youtube.pl
www.fb.com/nauczycielkiprzedszkola
www.blizejrodzica.pl
www.kubus.pl/audiobooki
www.vod.tvp.pl/domoweprzedszkole
www.miastodzieci.pl
www.pinterest.com
www.panimonia.pl

§ 6
ZAPEWNIENIE RODZICOM I DZIECIOM KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

1. Każdy rodzic może umówić się na konsultację z nauczycielem aktualnie zgłaszającym dyspozycje do pracy i wykonującym pracę zdalnie poprzez rozmowę telefoniczną po ustaleniu terminu. Informację o chęci spotkania w tej formie przesyła rodzic na adres poczty elektronicznej nauczyciela.

2. Konsultacje mogą odbywać się także drogą mailową z poziomu info-rodzica/ platformy komunikacyjnej, dostępni nauczyciele będą odpowiadać na maile w godzinach od 15.00- do 16.00.

3. Nauczyciele udzielają odpowiedzi na pytania na fb przedszkola z pozycji administratora.

4. Konsultacje z dyrektorem możliwe są drogą telefoniczną dostępne dla rodziców codziennie (od 10.00 do 12.00).

§ 7

MODYFIKACJA PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Ustalenia dotyczące modyfikacji program przedszkolnego określonego w przedszkolu:
1. Celów kształcenia i wychowania: nauczyciele prowadzą wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez nauczanie i wychowanie zdalne
2. Treści nauczania: dobieranie treści kształcenia adekwatnych do możliwości realizacji zadań w domu dziecka, możliwość zmiany zaplanowanej tematyki rocznej i cotygodniowej modyfikacji treści poprzez planowanie zadań adekwatnych do możliwości wykonania ich przez dzieci w domu
3. Form pracy: organizacja pracy będzie miała formę pracy indywidualnej, w przypadku rodzeństwa pracy w parach.
4. Indywidualizacji: dostosowanie indywidualizacji do zdalnego wykonywania zadań
5. Dostosowanie metod do warunków: dostosowanie metod używanych w placówce pracy do zdalnego nauczania
6. Bazy: wykorzystanie przez nauczycieli bazy materiałów które dziecko posiada w domu, podanie źródeł internetowych zasobów wiedzy
7. Opisu osiągnięć dzieci: osiągnięciem dziecka jest wykonanie zadania zgodnie z kryteriami podanymi przez nauczyciela do danego zadania, sposobem oceny jest udzielenie informacji zwrotnej, poprzez komunikator społecznościowy, maila.


Przedszkolowo.pl logo